Innerlijke reis

Foto-etsen met verschillende disciplines

Begin 2021 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan het project ‘Small Odysseys’. Een project waarin kunstenaars uit Nederland en Thessaloniki elkaar ontmoeten in verschillende steden en tentoonstellingen en waarin de persoonlijke verbeelde verhalen en emoties, elkaar inspireren en herkenning geven.

» lees verder

Thema de ‘reizende’ mens
Mensen reizen voor plezier, voor werk, of om politieke redenen. Er is een verband tussen de thematiek van reizen en migratie, en Homerus’ Odyssee, de serie boeken over de lange reis die Odysseus moest maken na de Trojaanse oorlog terug naar huis. De Odyssee is niet alleen een verslag over een fysieke reis, maar ook een metafoor voor de reis, of reizen, die wij allemaal maken als mens. Niet iedere reis is zo omvangrijk als die van Odysseus en meestal een aaneenrijging van kortere reizen, ‘Small Odysseys’.

Mijn ‘Small Odyssey’ in zonne-druktechnieken

Serie ‘Innerlijke reis’
Mijn bijdrage aan ‘Small Odysseys’ bevat een aantal werken uit de serie ‘Innerlijke reis’, in diverse zonne-druktechnieken, op stof en papier. Het ontdekken van de, voor mij, nieuwe fototechnieken was al een Small Odyssey op zich, maar ook een reis naar het verleden en naar binnen. Door het combineren van foto’s en dia’s uit mijn jeugd en het inzoomen op portretten en kleding ontstond een nieuwe serie werk rondom het thema identiteit. De foto’s roepen herinneringen en gevoelens op aan herkenbare momenten uit die tijd, sommige nog springlevend en andere opnieuw verkennend, vaak met een grote mate van kwetsbaarheid. De verschillende technieken en laagjes versterken de emoties en herinneringen.

Photo etching with different disciplines

At the beginning of 2021, I was invited to participate in the ‘Small Odysseys’ project. A project in which artists from the Netherlands and Thessaloniki meet in different cities and exhibitions and in which the personal stories and emotions imagined inspire each other and provide recognition.

Theme  the ’traveling’ man
People travel for pleasure, for work, or for political reasons. A connection can be made between the themes of travel and migration, and Homer’s Odyssey, the series of books about the long journey that Odysseus had to make after the Trojan War back home. The Odyssey is not only an account of a physical journey, but also a metaphor for the journey, or journeys, we all make as humans. Not every journey is as extensive as that of Odysseus and usually a series of shorter journeys, ‘Small Odysseys’.

My ‘Small Odyssey’ in photo etching techniques

Series ‘Inner journey’
My contribution to ‘Small Odysseys’ contains a number of works from the series ‘Inner Journey’, in various solar printing techniques, on fabric and paper. Discovering the, for me, new photo techniques was already a Small Odyssey in itself, but also a journey into the past and inwards. By combining photos and slides from my childhood and zooming in on portraits and clothing, a new series of work was created around the theme of identity. The photos evoke memories and feelings of recognizable moments from that time, some very much alive and others re-exploring, often with a high degree of vulnerability. The different techniques and layers strengthen the emotions and memories.

» sluiten

Exposities en diversen

Scroll naar boven